«
Δεν πρέπει να αραιώνεται πριν από τη χρήση.
Η επιφάνεια εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από περίπου 12-14 ώρες.
Εντελώς στεγνό μετά από 28 ημέρες.
Διατήρηση: σε ένα στεγνό, δροσερό μέρος, μακριά από τον παγετό και την υγρασία
Βήμα 1 - Για να ξεκινήσετε, εφαρμόστε μια στρώση του ασταριού Spatula Stuhhi Primer Naturale.
Βήμα 2 - Εαν είναι απαραίτητο προετοιμάστε την απόχρωση με τα χρωστικά μας, GF&f, όπως παρουσιάζονται στην χρωματική συλλογή του δείγματος και ανακατεψτε με έναν μηχανικό αναδευτήρα χειρός. Αφήστε το προϊόν να «ξεκουραστεί» για 24 ώρες.
Βήμα 3 - Πρώτη στρώση, απλώστε το προϊόν με ελεύθερες κινήσεις χρησιμοποιώντας την σπάτουλα μας.
Βήμα 4 - Δημιουργήστε το επιθυμητό αποτέλεσμα με τα κατάλληλα εργαλεία.
Βήμα 5 - Όταν το προϊόν αρχίζει να στεγνώνει προχωρήστε στις φάσεις του «πατήματος» συμπαγοποιήσης της επιφάνειας.
Βήμα 6 - Αποκτήστε το επιθυμητό φινίρισμα με Gioia, Oro, White Paint ή Cera del Vecchio.Αυξήστε την προστασία της επιφάνεια με ένα από τα βερνίκια Vetro ή Frammenti.
Απόδοση
Συσκευασίεςmq/KGKG. 24KG. 8KG. 4
Segui il tuo Istinto Τέχνη 10700,512 mq4 mq2 mq
Φορμουλα
Συσκευασίες KG. 24KG. 8KG. 4
Segui il tuo Istinto Τέχνη 1070I12.250 ml750 ml375 ml
I2750 ml250 ml125 ml
I3186 ml62 ml31 ml
I462 ml20 ml10 ml
I521 ml7 ml3,5 ml
Δεν περιέχει διαλύτες - Δεν αναφλέγεται - Αναπνέων

Κανονισμοί - Πληροφορίες
Χρώματα για διακοσμητικά αποτελέσματα
Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/ιβ): 200 g/l (2010)
Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 35 g/l

Επισημάνσεις κινδύνου
Προειδοποίηση:
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Πρόληψη:
P264 - Πλύνετε το μέρη του σώματος που έρχονται σε επαφή μετά τη χρήση.
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια / πρόσωπο
Αντιμετώπιση:
P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P321 - ειδική αγωγή (βλέπε την ετικέτα)
P332 + P313 - Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος: συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
P362 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Κίνδυνος:
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Πρόληψη:
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια / πρόσωπο.
Αντιμετώπιση:
P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως, αφαιρέσατε τυχόν φακούς επαφής, τότε συνεχίστε να πλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό.
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.